Biz barada

“Maslahatçylar” HJ (mundan beýläk “Maslahatçylar” diýlip atlandyrylýar) hususy we döwlet pudaklaryndaky kompaniýalaryň we guramalaryň ýolbaşçylary bilen öz meselelerine we mümkinçiliklerine çözgüt tapmak üçin hyzmatdaşlyk edýär.

"Maslahatçylar", iş gurşawynda mundan beýläk-de ösmek üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýän ähli gyzyklanýan taraplary mydama garşylaýarlar.

Biziň mümkinçiliklerimiz

Islendik çylşyrymly iş gurşawynda ösen işewürlik çözgütleri zerurdyr. Bu, biziň - "Maslahatçylaryň" hünärmen hyzmatdaşlarynyň size berýän zady.

Biziň goldawymyz bilen, Kaspi sebitiniň ägirt uly mümkinçiliklerinden peýdalanyp, işiňizi giňeldip we giňeldip bilersiňiz.

Biziň ileri tutýan ugurlarymyz we iş modelimiz, diňe ýokary hünärli hünärmenler toparymyz tarapyndan kesgitlenýär.

Türkmenistanda iş alyp barmak boýunça toplumlaýyn maslahat bermek

Bäsleşiklere (tender) gatnaşmak boýunça maslahat bermek

Taslamany dolandyrmak boýunça maslahat bermek

Bazary öwreniş we monitoringTaslamaňyz barmy?

Näme üçin Maslahatçylar?

Amaly tejribe

Biz tejribe edýäris we işewür ýolbaşçylara kömek edýäris gurama bilen baglanyşykly meselelere çylşyrymly we ulgamlaýyn çözgütleri işläp düzmekde işjeňligiň dürli ugurlarynda çylşyrymly ulgamlary dolandyrmak.

ÜPJÜNÇILIK ÇÖZGÜTLER

Täze ugur boýunça çemeleşmämiz - Döredijilik geňeşçisiniň kömegi bilen Müşderi kompaniýasynyň toparynyň potensialy ýiti işjeňleşdirilýär .

Gyzykly

Tandem Müşderi we Maslahatçy - Müşderiniň gyzyklanmasy, bu karar Müşderi kompaniýasynyň ähli derejelerinde kabul edilse we goldanylsa, Maslahatçynyň teklip eden kararyna "uzak wagtlap" täsir eder.